Za podstawowe cele w swej działalności PTChit przyjmuje:

  • popieranie badań naukowych w całym zakresie związanym z chityną oraz odpowiednimi enzymami, przy czym pod pojęciem chityny rozumie się także chitozan, jak i wszystkie pochodne chityny i chitozanu
  • upowszechnianie wyników tych badań
  • popieranie i organizowanie wymiany między naukowcami uczestniczącymi w badaniach związanych z chityną
  • popieranie praktycznego zastosowania wyników badań naukowych w zakresie chityny, chitozanu i pochodnych chityny
  • rozwój powiązań i kontaktów z innymi stowarzyszeniami naukowymi, zarówno w kraju jak i za granicą, posiadającymi analogiczny lub podobny charakter

Polskie Towarzystwo Chitynowe:

  • liczy 69 członków reprezentujących szeroki zakres specjalności: od polimerów i włókien, poprzez rolnictwo, do farmacji i medycyny,
  • organizuje corocznie konferencję naukową pt. “Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, która w sposób istotny pozwoliła na zintegrowanie środowiska naukowego i wykazała znaczenie nauki polskiej w świecie,
  • wydaje corocznie periodyk p.t. “Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives” obejmujący najnowsze osiągnięcia w zakresie chityny i chitozanu w Polsce. Od 2006 roku monografia posiada numer ISSN 1896-5644 i jest dostępna w wersji elektronicznej,
  • do roku 2002 wydawało w sposób ciągły periodyk pt. “Informacja bieżąca”, który miał na celu upowszechnianie i promocje osiągnięć z dziedziny chityny oraz przedstawienie aktualnych informacji na temat działalności Towarzystwa.

W roku 2001 na posiedzeniu Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chitynowego w Senigalii (Włochy) strona polska otrzymała prawo zorganizowania w 2004 r, w Poznaniu 6 International Conference on Chitin/Chitosan Euchis 04 .

Polskie Towarzystwo Chitynowe (PTChit) znajduje się pod opieką naukową Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), które wspomaga finansowo działalność wydawniczą Towarzystwa i dofinansowuje organizowanie konferencji.

pl_PLPolish