Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka

 1. Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Chitynowe co roku za oryginalne autorskie osiągnięcia w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych lub zastosowaniach praktycznych opartych o badania w dziedzinie chityny i jej pochodnych.
 2. Nagroda przyznawana jest w postaci dyplomu, statuetki i zwolnienia z opłaty konferencyjnej w roku następnym.
 3. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 36 roku życia.
 4. Termin aplikowania o Nagrodę upływa 30 czerwca.
 5. Kandydat przesyła drogą elektroniczną na ręce Prezesa PTChit następujące dokumenty:
  1. CV
  2. Wykaz osiągnięć w dziedzinie badań nad chityną i jej pochodnymi z ostatnich 4 lat poprzedzających staranie się o Nagrodę
  3. Publikacje związane z wnioskiem
  4. Listę cytowań publikacji wykazanych we wniosku w oparciu o bazę Scopus lub Web of Science.
 6. Prezes PTChit powołuje osoby do komisji konkursowej spośród członków Towarzystwa posiadające kompetencje do oceny nadesłanych dokumentów. Prezes PTChit wyznacza spośród nich przewodniczącego. Przewodniczący komisji sporządza protokół z oceny wniosków.
 7. Laureat nagrody ogłaszany jest w trakcie ceremonii otwarcia Konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego “New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”.
 8. Warunkiem koniecznym otrzymania Nagrody jest wygłoszenie prezentacji związanej z tematyką, za którą Nagroda została przyznana.
 9. Decyzja Komisji jest nieodwracalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Osoba, która nie została nagrodzona ma prawo do ubiegania się o Nagrodę w kolejnych latach , wymaga to jednak ponownego przesłania dokumentów.
 11. Komisja przyznająca Nagrodę zachowuje prawo do nie przyznania Nagrody bez podania przyczyn.

pl_PLPolish