Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (PCACD)

Redaktor naczelny: Magdalena Gierszewska
                                  Wydział Chemii
                                  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
                                  ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, Polska
                                  e-mail: mgd@umk.pl; magdalena.gierszewska.d@gmail.com

Termin nadsyłania manuskryptów: 28 lutego (przedłużono do 15 marca 2024)
Rocznik ukazuje się 30 września.

Wytyczne przygotowania manuskrypu

Manuskrypt, gotowy do druku, należy przesłać do redaktora naczelnego pocztą elektroniczną.
Po zaakceptowaniu autorzy zostaną poproszeni o przeniesienie praw autorskich do artykułu na Wydawcę.

Manuskrypt

Preferowana długość manuskryptu dotyczących oryginalnych badań to do 12 stron formatu B5, ale dopuszczalne są również dłuższe teksty. Tekst powinien być przygotowany w formie gotowej do druku z tabelami i rysunkami w treści rękopisu. Manuskrypt powinien być napisany w języku angielskim przy użyciu edytora Word.
Manuskrypt należy pisać czcionką Times New Roman, w całym tekście 10 pkt, z interlinią 1,0. Wszystkie wymagane marginesy to 25 mm.
Manuskrypt powinien zaczynać się od tytułu, autorów i ich afiliacji, po których następuje streszczenie, słowa kluczowe.
Wszystkie nagłówki powinny być pogrubione, 12 pkt: 1. Wstęp, 2. Materiały i metody, 3. Wyniki i dyskusja, 4. Wnioski, 5. Podziękowania, 6. Literatura. Rozdziały i podrozdziały należy numerować cyframi arabskimi: 2. Materiały i metody, 2.1. Chitozan, 2.1.1. itp.

TYTUŁ powinien być zwięzły, ale na tyle konkretny, aby zwrócić uwagę tych czytelników, do których skierowany jest artykuł, gdy pojawi się w spisie treści, bazie danych itp. 
Tytuł powinien być napisany WIELKIMI LITERAMI, 14 pkt, pogrubiony.
Autor (autorzy) wraz z adresem (adresami) ich instytucji – proszę podać jedno pełne imię każdego autora (12 pkt, pogrubiony) oraz identyfikator ORCID. Autor do korespondencji powinien być oznaczony gwiazdką. Afiliację należy napisać kursywą (10 pkt).

Streszczenie: Każdy artykuł musi być poprzedzony streszczeniem przedstawiającym najważniejsze wyniki i wnioski w nie więcej niż 100-150 słowach (12 pkt, interlinia pojedyncza). Streszczenie nie powinno zawierać niezdefiniowanych skrótów ani nieokreślonych odniesień.
Słowa kluczowe: podaj od 4 do 6 słów kluczowych, które można wykorzystać do indeksowania

1. Wstęp: Wstęp powinien określać cel pracy badawczej oraz zawierać krótki przegląd literatury przedmiotu (maksymalnie jedna strona drukowana).
2. Materiały i metodyka: Sekcja „Materiały i metodyka” powinna zawierać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić powtórzenie pracy eksperymentalnej.
3. Wyniki i dyskusja: Sekcja powinna opisywać wynik badań. Dane należy przedstawiać możliwie zwięźle, w razie potrzeby w formie tabel lub rycin. Należy unikać bardzo dużych tabel.
Dyskusja powinna być interpretacją wyników i ich znaczenia w odniesieniu do prac innych autorów.
4. Wnioski:
powinny zawierać podsumowanie najważniejszych ustaleń.
5. Podziękowania:
należy napisać kursywą.
6. Spis odnośników: Spis odnośników powinien obejmować wyłącznie prace cytowane w tekście i opublikowane lub przyjęte do publikacji. Przekazy osobiste i niepublikowane prace należy wymieniać jedynie w tekście. Nie należy używać przypisów dolnych ani końcowych jako formy zastępczej.
Pozycje w spisie literatury powinny być uporządkowane w kolejności pojawiania się w tekście i każdy powinien zawierać pełny tytuł cytowanej pracy. Dokumenty powinny zawierać identyfikator DOI, jeśli to możliwe, np.:
    [1] Smith J, Jones M, Houghton L; (1999) Future of health insurance. N Engl J Med 965, 325–329.
    [2] Slifka MK, Whitton JL; (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. J Mol Med.
         Doi:10.1007/s001090000086
    [3] South J, Blass B; (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London.
    [4] Brown B, Aaron M; (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed), The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley,New York,
         230-236.
    [5] Wolfrom ML, Szarek WA; (1972) Halogen Derivatives. In: Pigman W, Horton D (eds), The Carbohydrates, Chemistry and
         Biochemistry, Vol. 1A, 2nd ed, Academic Press, New York, 239-251.
Cytowanie
Odwołania cytuj w tekście numerami w nawiasach kwadratowych, np. Wynik ten został przedstawiony w [2, 5, 13].

Rysunki: Rysunki należy ponumerować cyframi arabskimi i umieścić w tekście w kolejności numerycznej. Powinny być dostarczone w postaci starannie przygotowanych grafik wykonanych czarną lub kolorową linią na jednolitym białym tle. Wykresy i rysunki wykonane komputerowo muszą być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi lub lepszej. Autorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, aby litery na rysunku pozostały czytelne po zmniejszeniu.

Tabele: Wszystkie tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Tabele należy zawsze umieszczać w tekście w kolejności numerycznej. Dla każdej tabeli należy podać nagłówek. Tytuł tabeli powinien jasno i zwięźle wyjaśniać elementy tabeli. Określ wszelkie wcześniej opublikowane materiały, podając oryginalne źródło w formie odniesienia na końcu nagłówka tabeli. Przypisy do tabel powinny być oznaczone małymi literami w indeksie górnym (lub gwiazdkami dla wartości istotnych statystycznie lub innych danych statystycznych) i umieszczone pod tabelą.

Równania i schematy: Szczególną uwagę należy zwrócić na obecne konwencje rysowania struktur pierścieni cukrowych (stożkowe pogrubienie przednich krawędzi itp.). Wzory strukturalne należy pogrupować w celu umieszczenia w tekście w odpowiednich miejscach. Takie grupy nie muszą być opatrzone podpisem, ale te przedstawiające sekwencje reakcji (tj. zawierające strzałki) mogą być oznaczone jako Schemat 1, Schemat 2 itd. Na wykresach i schematach numery równań muszą następować kolejno po sobie, z wyjątkiem sytuacji, gdy pojedyncza struktura z R grupy reprezentują dwa lub więcej związków. 

Recenzja artykułów: Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w PCACD są recenzowane przez Redakcję i po akceptacji przesyłane są do recenzentów będących specjalistami w danej dziedzinie. Wydawca stosuje metodę „pojedynczej ślepej” rewizji.
Przesyłając poprawioną pracę autorzy muszą wymienić wszystkie uwagi recenzenta i wskazać, w jaki sposób zareagowali na komentarz i gdzie w pracy dokonali odpowiednich poprawek.
Odrzucony manuskrypt może zostać ponownie przesłany jako nowe zgłoszenie, pod warunkiem, że został znacznie poprawiony.

Po akceptacji: Autor korespondencyjny zostanie poproszony o podpisanie Oświadczenia i przeniesienia praw autorskich.

pl_PLPolish