Wytyczne dotyczące etyki publikacyjnej stosowane w czasopiśmie

„Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”

Zasady etyki publikacyjnej przyjętej przez PCACD mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym i są w zgodzie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE)

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Wydawcę i Redaktora Naczelnego:

 1. Celem czasopisma jest popularyzacja na arenie międzynarodowej i krajowej wiedzy w zakresie badań i zastosowaniu chityny, chitozanu oraz ich pochodnych we wszystkich dziedzinach nauki i życia. Cel realizowany jest przez publikowanie recenzowanych artykułów naukowych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki.
 2. Wszystkie artykuły przesłane do publikacji są recenzowane zanim ukarzą się drukiem.
 3. Redaktor Naczelny dokonuje doboru recenzentów, biorąc pod uwagę ich kompetencje, dorobek naukowy i dotychczasową rzetelność w recenzowaniu.
 4. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące oryginalnego i twórczego przedstawienia zagadnienia w utworze, oraz wniosków, aktualności w odniesieniu do metod badawczych, tematyki, cytowanej literatury, poprawności aparatu naukowego.
 5. Wydawca przeciwdziała konfliktom interesów mogącym wystąpić z powodu powiązań (rodzinnych, towarzyskich, zawodowych) między autorem dzieła a recenzentem.
 6. Wydawca stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
 7. Wydawca przeciwdziała takim negatywnym zjawiskom, jak ghostwriting (autorstwo-widmo – pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (autorstwo gościnne lub grzecznościowe – przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 8. Wydawca dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, a o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające Autorów oraz wszelkie zainteresowane instytucje.
 9. Wydawca zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę Autorów oraz utworu.
 10. Wydawca prowadzi niezależną i bezstronną politykę wydawniczą.
 11. Wydawca zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 12. Wydawca dochowuje wysokich standardów edytorskich.
 13. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące Autorów:

 1. Autorzy są zobowiązani do przekazania Wydawcy dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu, czyli przywłaszczenia cudzego utworu, danych lub pomysłów w całości lub w części, bez zaznaczenia tego w tekście, i autoplagiatu (zduplikowania publikacji), czyli opublikowania własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.
 2. Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym.
 3. Wykorzystane przez Autorów materiały innych osób muszą być odpowiednio oznaczone.
 4. Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu publikacje muszą być wymienione w wykazie źródeł (bibliografii załącznikowej).
 5. Przekazane przez Autorów teksty są publikowane na podstawie udzielonych Wydawcy nieodpłatnych autorskich licencji wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawo autorskie. Brak złożenia oświadczenia o udzieleniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utworu uniemożliwia publikację artykułu w czasopiśmie.
 6. Autor zapewnia, że prawa autorskie do utworu udzielone Wydawcy na podstawie nieodpłatnej licencji w dacie jego przyjęcia przez Wydawcę nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

Zasady etyczne obowiązujące Recenzenta

 1. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie odmówić recenzowania.
 2. Recenzent zobowiązany jest wykonać recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z niemożliwych wcześniej do przewidzenia powodów nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawcę.
 3. Recenzent nie powinien podejmować się swojego zadania w warunkach występowania konfliktu interesów lub zachodzenia okoliczności sprawiających, że o taki konflikt strony postępowania mogą być podejrzewane.
 4. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 5. Recenzent nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania utworów (z wyjątkiem osób zaangażowanych w proces wydawniczy).

en_USEnglish