Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Regulamin

Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka

 1. Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Chitynowe co roku za oryginalne osiągnięcia autorskie w badaniach w dziedzinie chityny i jej pochodnych lub zastosowaniach praktycznych opartych o badania w dziedzinie chityny i jej pochodnych.
 2. Nagroda przyznawana jest w postaci dyplomu, statuetki i nagrody w postaci zwolnienia z opłaty konferencyjnej w roku następnym.
 3. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby do 36 roku.
 4. Termin zgłaszania aplikacji o Nagrodę upływa 30 czerwca
 5. Kandydat przesyła na ręce Prezesa PTChit następujące dokumenty:
  1. CV
  2. Wykaz osiągnięć z ostatnich 4 lat poprzedzających staranie się o Nagrodę
  3. Publikacje związane z wnioskiem
  4. Listę cytowani w oparciu o bazę Scopus lub Web of Science.
 6. Prezes PTChit przewodniczy Komisji przyznającej Nagrodę. Do komisji przyznającej Nagrodę Prezes PTChit powołuje 2 osoby spośród członków Towarzystwa posiadające kompetencje do oceny nadesłanych dokumentów.
 7. Nagroda ogłaszana jest w trakcie ceremonii otwarcia Seminarium Roboczego organizowanego przez PTChit.
 8. Warunkiem koniecznym przyjęcia Nagrody jest wygłoszenie prezentacji związanej z tematyka, za którą przyznana została Nagroda.
 9. Decyzja Komisji jest nieodwracalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Osoba, która nie została nagrodzona ma prawo do ubiegania się w kolejnych latach o Nagrodę, wymaga to jednak ponownego przesłania dokumentów.
 11. Komisja przyznająca Nagrodę zachowuje prawo do nie przyznania Nagrody bez podania przyczyn.
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Siedzibą PTChit jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook