Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Where you are: PTChitConferencesTyniec 2018

Tyniec 2018

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego dziękujemy wszystkim prelegentom i  uczestnikom za udział w XXIV Konferencji PTChit pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych".  Konferencja odbyła się w Tyńcu, w dniach 19-21 września 2018 r.  W konferencji wzięło udział 46 osób. Wygłoszonych zostało 12 referatów w trzech specjalistycznych sesjach: fizyko-chemicznej, medycznej, biotechnologicznej. Zaprezentowano 26 postery podczas trwającej dwa dni sesji posterowej.

Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli, weryfikacji pomysłów i wyników doświadczeń, a nawiązane kontakty między naukowcami zaowocują tworzeniem się nowych zespołów badawczych realizujących wspólne badania w dziedzinie chityny i chitozanu.

 

Organizacja XXIV Konferencji Naukowej "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" - zadanie finansowane w ramach umowy 779/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 
Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Seat of PTChit is Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź, Poland • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook